Handelsbetingelser

Nedenstående lejebetingelser er gældende for alle bestillinger og ordrer, med mindre andet tydeligt fremgår af ordrebekræftelsen. Lejers bestilling er først gældende, når lejer har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Lolland’s Festudlejning (senere benævnt udlejer). Ved bestilling godkender lejer samtidig udlejers gældende lejebetingelser. Bekræftelse fra webshop er en midlertidig bekræftelse på lejers forespørgsel.

Generelle Betingelser

1. Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejeren fastsatte priser. De oplyste lejepriser dækker 48 timers leje medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Der tages forbehold for prisstigninger, samt yderligere leverings eller hastegebyrer ved sene bestillinger.
2. Udlejning sker fra udlejers adresse, medmindre andet er aftalt. Transport, opstilling og afhentning afregnes særskilt (fremgår altid af ordrebekræftelsen)
3. Ved udlejning forbeholder vi os ret til at opkræve depositum for udstyret samt at se gyldig legitimation.
4. Lejen afregnes senest Netto kontant ved udlevering af det lejede efter aftale og reguleres ved aflevering af udstyret, medmindre andet er forudgående aftalt.
5. Det lejede udstyr må ikke videreudlejes eller udlånes uden skriftlig godkendelse af udlejer.
6. Forudgående reservation af udstyr fortages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer.
7. Før udlevering bliver alt udstyr kontrolleret af udlejer. Udlejer påtager sig ikke ansvar for eventuelle, tab og andre udgifter, som opstår i forbindelse med eller som følge af funktionsfejl eller mangler på det lejede
8. Det udleverede udstyr skal ved aflevering være i samme stand som da det blev afhentet.
9. Skader som følge af uagtsomhed, forkert brug, brand, vand, storm tyveri hærværk eller anden pludselig skade, er lejers ansvar i lejeperioden. 
10. Ved udførsel af landet skal lejeren selv sørge for forsikring af udstyret, medmindre andet er forudgående aftalt. Vi forbeholder os i forbindelse med udførsel ret til at se gyldig forsikringspolice. Ved leje af påhænskøretøjer er disse kaskoforsikret i danmark. Ved kaskoskade opkræves lejer kr.5200. Det er lejers pligt at det lejede påhængskøretøj er ansvarsforsikret.
11. Lejer må under ingen omstændigheder, personligt eller med hjælp fra tredjemand, søge at udføre indgreb i det lejede, herunder forsøg på reparation eller servicearbejde.
12. Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejebetaling til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.
13. Afbestilling eller ændringer, kan kun ske med udlejers samtykke, ændring af tidspunkt for udlejningen kan ske uden yderligere udgifter hos lejer, hvis det lejede er tilgængeligt på dette tidpunkt.
14. Ved afbestilling vil lejer minimum blive debiteret hele bruttolejebeløbet.
15. Udlejer tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.
16. Alt udstyr leveres eller udleveres til lejer i god og rengjort stand, og skal ligeledes afleveres tilbage i samme gode og rengjorte stand. Hvis andet ikke fremgår af ordrebekræftelsen, vil rengøring faktureres til timepris. Hvis der opsættes tape på det lejede kan det medføre betydelige omkostninger for lejer
17. Ved udrykning til fejl som skyldes betjeningsfejl faktureres gebyr på 500 kr. + 8 kr. pr. km
18. Alle Skriftlige aftaler mellem lejer og udlejer er gældende i en hver bestilling. Alle telefonsamtaler mellem Lolland’s Festudlejning og Lejer optages og vil blive brugt ved tvivlsspørgsmål.

 

Udlejning Af telte

1. Alle telte er hvide, og de leveres med 50% hvide sider og 50% vinduer, med mindre andet er aftalt.
2. Ethvert ansvar overfor offentlige myndigheder og andre påhviler alene lejeren, ligesom lejer har ansvar for eventuelle skader på nedgravede rør, kabler og lignende, der skades ved udlejers opsætning eller nedtagning af telte. Herunder skal lejeren selv sørge for, at indhente eventuelle tilladelser fra myndigheder, hvis det er nødvendigt – herunder tegninger på ledningsnet i jorden, hvor det lejede telt skal opstilles.
3. Udlejer hæfter ikke for skader påført bygninger, personer og andet materiel i udlejningsperioden, samt de skader, der sker i og udenfor teltet.
4. Lejer skal sørge for, at teltpladsen skal være jævn og ryddet og pladsen skal være kørefast. Teltet opsættes efter grundens hældning og fald. Der skal være fri transportvej fra aflastningssted til opsætningssted – uden trin. Hvis dette ikke kan opfyldes, vil indbæring blive afregnet til timepris, medmindre andet er aftalt.
5. Der må kun anvendes stearinlys i teltet; alt andet såsom åben ild og/eller grill ikke er tilladt inde i teltet eller indenfor 10 meter fra telt. Desuden fakler og olielamper er heller ikke tilladt at anvende inde i teltet. Overtrædelse vil medføre en efterregning for rengøring, og evt. skader på teltet.
6. Klistrende genstande må ikke bruges på presenning og stel, (tape, hæfteklammer samt maling og andet, der kan afsætte mærker, må ikke benyttes på telt, teltdug, stænger, borde, stole, bænke og andet lejet udstyr. Overtrædelse vil medføre et gebyr alt efter skadens omfang.
7. Teltgulv skal vaskes efter brug. Der kan kræves et gebyr alt efter rengørings omfang, hvis dette ikke overholdes. Det kan forekomme at gulv skal vaskes inden brug, hvis ikke andet er aftalt, da teltgulv bliver stablet og sjældent er helt rent på undersiden.
8. Når teltet ikke anvendes, skal alle 4 sider være lukket.
9. Gulve følger terrænet og opretning af terræn udføres til timepris, medmindre andet er aftalt
10. I prisen på telt er inkluderet opsætning og nedtagning på underlag som tillader fastgørelse med pløkker. Det er lejers ansvar at gøre udlejer opmærksom på at anden fastgørelse er nødvendig ved bestilling.
 

Udlejning Af Festlokaler

1. Lejemålet skal leveres tilbage i ryddelig og rengjort stand. Dette betyder at toiletter, køkken, gangareal og festlokale skal gøres grundigt rent efter brug. Hvis man ikke ønsker selv at gøre rent kan dette bestilles som ekstra ydelse.
2. Køkkenet er altid 100% rent, og forventes også at være rent når det afleveres efter udlejning. Alle borde, vaske, armaturer, hylder, køkkenmaskiner etc. Skal gøres rent efter brug af køkkenet.
3. Hvis der mangler inventar eller dette er ødelagt skal dette erstattes efter regning.
4. Alt service etc. er optalt før lejer overtager køkkenet, dette optælles igen efter tilbagelevering.
5. Hvis der er et urealistisk overforbrug af rengøringsmiddel, vil omkostningerne til dette være på lejers regning.
6. Nøgle til lejemålet udleveres, og er lejers ansvar indtil denne er tilbageleveret, udlejer forbeholder sig ret til at stille låse om på lejers regning, hvis nøgle ikke afleveres rettidigt.
7. Udlejer forbeholder sig ret til uden videre at ’’lukke festen’’, hvis der foregår ting som udlejer ikke er indforstået med.
8. Hvis ikke alt er i orden når lejer overtager lejemålet skal dette oplyses til udlejer senest 3 timer efter overdragelse til lejer.
9. Udover lejen vil der blive opkrævet et fast beløb på 250kr for forbrug + et variabelt forbrug på El som afhænger af elforbruget, og følger handelsprisen.
10. Der må ikke parkeres uden for parkeringsarealerne, biler som tilhører lejers arrangement er lejers ansvar og flyttes for lejers regning. Bemærk parkering og standsning forbudt på fællesvej.
11. Støj som generer naboer er ikke tilladt, og skal begrænses ved at holde døre og vinduer lukket.
12. Festlokalerne må kun bruges som forsamlingslokaler, medmindre andet er aftalt.
13. Rygning er forbudt indendørs. Der må ryges under halvtag hvor der er sat askebægre op.
14. Fritgående dyr må ikke medtages. Dyr i bur, transportkasse og lignende er tilladt.
15. Forbrændingsaffald er tilladt at smide i containeren. Dåser, pap, plast og flasker er ikke tilladt, dette skal lejer køre på genbrugspladsen. Hvis der stilles affald ved siden af containeren vil der blive opkrævet et gebyr for ekstra tømning, samt flytning og sortering af affald.
 
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.